Warszawa, 17.01.1945 r. Przegl¹d i porz¹dkowanie zrujnowanych teatrów i sal koncertowych. Nz. Marsz. Micha³ Rola-¯ymierski wraz z gen. Korczycem i towarzysz¹cymi im oficerami lustruje stan Teatru Wielkiego i zniszczenia na pl. Teatralnym.
dl
PAP/CAF