Kodeks Szkoły

Kodeks Szkoły

REGULAMIN SZKOŁY. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

  Każdy członek społeczności szkolnej ? jako człowiek ? bez względu na swój wiek i funkcje w szkole ma prawo do:

  • Poszanowania swej godności osobistej, swej odrębności (żądanie tolerancji od innych i zachowanie tolerancyjne wobec innych), swego dobrego imienia oraz własności osobistej ze strony pozostałych.
  • Rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania i postępów w nauce lub oceny swej pracy przez przełożonych.

  Każdy członek szkolnej społeczności ma obowiązek:

  • Poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób
  • Przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi.
  • Jeśli ma przyznaną opiekę nad innymi osobami musi dbać o dobro podległych sobie osób i o rzetelną sprawiedliwą ocenę ich zachowania i osiągnięć.
  • Nikt nie ma prawa do wykorzystania swej przewagi, wieku, funkcji czy zbiorowości lub siły fizycznej, czy ekonomicznej do naruszania godności i praw innego człowieka, a ewentualna wina musi być udowodniona.
  • Każdy członek szkolnej społeczności odpowiada za szkody uczynione drugiemu człowiekowi.
 2. PRAWA UCZNIÓW

  UCZNIOWIE MAJĄ PRAWO DO:

  1. Znajomości celu lekcji oraz swoich zadań lekcyjnych oraz do jasnego i zrozumiałego dla nich przekazu treści.
  2. Zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji.
  3. Poinformowania co do kryteriów i zasad jakie stosuje przy ocenianiu każdy nauczyciel.
  4. Sprawiedliwości i jawności w ocenianiu.
  5. Zgłoszenia chęci poprawienia oceny i uwzględnienia tej prośby przez nauczyciela w uwzględnionym przez niego terminie zgodnie z zasadami WSO oraz Przedmiotowych Systemów Oceniania.
  6. Każdy uczeń ma prawo do tzw. ?dnia numeru wolnego?, w którym to dniu nauczyciele nie odpytują go i nie wystawiają ocen. W każdym dniu wicedyrektor losuje jeden numer. Uczeń, który ma taki sam numer (we wszystkich klasach) w dzienniku lekcyjnym nie jest tego dnia pytany. Zwolniony jest również z niezapowiedzianych sprawdzianów.
  7. Znać zakres materiału przewidzianego do kontroli, wymagania jakim będą musieli sprostać.
  8. Najwyżej dwóch sprawdzianów typu ?praca klasowa? (zaplanowanych na całą lekcję) w ciągu jednego dnia.
  9. Do określenia przez nauczyciela terminu sprawdzianu przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
  10. Do otrzymania oceny zachowania zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Szkoły.
  11. W dniu 21 marca (Dzień Wiosny) uczniowie mają prawo zorganizować wraz z wychowawcami klas całodzienne wyjście z klasy poza szkołę w celach rekraacyjnych. Wymaga to jednak zwykłej procedury zgłoszenia imprezy przez ?kartę wycieczki uczniowskiej? ? na minimum trzy dni przed planowanym terminem. Inne wyjścia niezapowiedziane lub wagary są traktowane jak ucieczka, a jej uczestnicy mają absencję nieusprawiedliwioną.
  12. Uczniowie w dniu 1 kwietnia (prima aprilis) mają prawo do robienia ?psikusów? w dobrym tonie. Dzień ten traktowany jest jako święto samorządności uczniów. Samorząd organizuje różnorodne imprezy rozrywkowe na terenie szkoły. Jest to dzień radości, humoru i dowcipu. Nauczyciele proszeni są o wyrozumiałość. Jednak nie są tolerowane w tym dniu jakiekolwiek wyjścia poza teren szkoły.
  13. W miesiącu czerwcu szkolny klub sportowy przy pomocy nauczycieli wychowania fizycznego organizuje dzień sportu szkolnego. Odbywają się wówczas finały wszelkich szkolnych rozgrywek, turniejów sportowych i sprawnościowych.
  14. Uczniowie mają pełne prawo do samorządności uczniowskiej, a w szczególności:
   • wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci Samorządu Uczniowskiego i samorządów klasowych,
   • opracowania i uchwalania ordynacji wyborczej, organizacji, składu i regulaminu działania samorządu (regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły),
   • wybierania spośród grona pedagogicznego opiekunów samorządu,
   • otrzymania do dyspozycji samorządu pomieszczenia, w którym mogą pracować i przebywać członkowie samorządu i jego sekcji,
   • Samorząd Szkolny może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkolnych, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów jak:
   • prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami, wymaganiami.
   • prawo do jawnej, umotywowanej oceny
   • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych dążeń i zainteresowań.
   • prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
   • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z opiekunami i dyrektorem.
   • wnioskowania w sprawach nagradzania, wyróżniania i karania uczniów
   • opiniowania decyzji Rady Pedagogicznej o skreśleniu z listy uczniów.
  15. Uczniowie będący w trudnych warunkach materialnych mogą ubiegać się o zapomogę pod warunkiem, że posiadają pozytywne wyniki w nauce.
  16. Uczniowie mający trudności w opanowaniu wiedzy maja prawo zwrócić się do nauczyciela przedmiotu, wychowawcy lub kolegów z prośbą o wyjaśnienie niezrozumiałych partii materiału.
  17. Uczniowie wyróżniający się w nauce i pracy na rzecz szkoły i środowiska mają prawo do wyróżnień i nagród. Nagrody przyznaje Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, dyrektor szkoły. Stosowane są następujące formy wyróżnień i nagród:
   • pochwała wychowawcy klasowego
   • pochwała dyrektora szkoły
   • list pochwalny do rodziców ucznia
   • nagroda książkowa
   • nagroda rzeczowa
   • nagroda w postaci dofinansowania wycieczki szkolnej.
   • formą szczególnej nagrody jest prawo do noszenia specjalnego identyfiaktora ?VIP?. Przysługuje on osobie, która wygrała rywalizację w olimpiadach, konkursach, zawodach na szczeblu powiatowym i wyższym. Wzór identyfikatora jest opracowany przez Zespół Kierowniczy szkoły. Prawo do jego noszenia przysługuje tylko w roku szkolnym, w którym uczeń odniósł w/w sukces.
  18. Uczeń ma prawo do zdawania egzaminu dojrzałości przed niezależna komisją egzaminacyjną powoływaną przy Kuratorium Oświaty. Wymagana jest tu jego pisemna deklaracja potwierdzona przez rodzica.
  19. Uczeń może swoje myśli i opinie opisywać w specjalnie do tego celu wydzielonym miejscu szkoły tzw. HYDE PARK. Obowiązuje zasada nienaruszania godności innych.
 3. OBOWIĄZKI UCZNIÓW

  UCZNIOWIE MAJĄ OBOWIAZEK:

  1. Noszenia identyfikatora według obowiązującego w szkole wzoru w miejscu widocznym w czasie całego pobytu na terenie szkoły. Obowiązkiem ucznia jest szanowanie identyfikatora, a w przypadku jego zniszczenia lub zagubienia uzyskanie nowego w sekretariacie szkoły. Obowiązkiem ucznia nie posiadającego identyfikatora w danym dniu jest uzyskanie rezerwowego egzemplarza w sekretariacie szkoły oraz jego zwrot w tym samym dniu po zajęciach lekcyjnych.
  2. Odnoszenia się z pełnym szacunkiem do nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, swoich kolegów na terenie szkoły i poza nią.
  3. Brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać regulaminów pracowni zasad i porządku w czasie lekcji, uzupełniać braki wynikające z absencji.
  4. Starannego wykonywania pracy domowej.
  5. Kształtowania nawyku wykonywania pracy domowej w tym dniu, w którym została zadana.
  6. Rozwijania samokształcenia i doskonalenia się.
  7. Starannego prowadzenia zeszytu przedmiotowego zgodnie z wymaganiami nauczyciela.
  8. Wykonywania poleceń nauczycieli prowadzących dotyczących procesu nauczania i wychowania w szkole.
  9. Systematycznego przygotowywania się do zajęć lekcyjnych.
  10. Uczestnictwa we wszystkich formach sprawdzania wiadomości.
  11. Udział we wszystkich uroczystościach klasowych i szkolnych.
  12. Respektowania uchwał i programów swojego samorządu.
  13. Odwoływaniu samorządu, który nie spełnia oczekiwań społeczności uczniowskiej.
  14. Nie wolno uczniowi naruszać godności osobistej i dobrego imienia innych ludzi.
  15. Dbać o dobre imię swojej szkoły.
  16. Dbać o sprzęt szkolny, czystość, ład i estetykę w pracowniach i innych pomieszczeniach oraz terenie wokół obiektów ZSP.
  17. Noszenia obuwia zmiennego na terenie szkoły oraz obuwia sportowego i stroju na zajęciach wychowania fizycznego. Obuwie zmienne i sportowe jest ujednolicone ? obowiązkowe trampki lub tenisówki (but na gumowej białej podeszwie o płóciennym pokryciu, sznurowany).
  18. Reprezentowania szkoły w olimpiadach i zawodach sportowych itp.
  19. Starannego wypełniania obowiązków dyżurnego zgodnie z regulaminem dyżurów.
  20. Zgłaszania wszelkich przypadków dewastacji mienia szkolnego wychowawcy klasy lub dyrekcji szkoły.
  21. Zdejmowania wszelkich kolczyków, ozdób lub innych przedmiotów stwarzających zagrożenie na zajęciach w-f, laboratoriach i zajęciach warsztatowych.
  22. Noszenia ubioru ochronnego na zajęciach warsztatowych.
  23. Przestrzegania ustawy o zakazie palenia tytoniu w miejscach publicznych wraz z jej konsekwencjami cywilno-prawnymi. Dotyczy to wszystkich obiektów szkoły i jej terenu.
  24. Uczniowie mają obowiązek wyłączania telefonów komórkowych i innych technicznych środków łączności w czasie zajęć lekcyjnych.
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Za nieprzestrzeganie przez ucznia obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły, regulaminu szkoły, regulaminu Samorządu Uczniowskiego i pozostałych oraz zasad współżycia społecznego stosownie do wykroczenia podlega karze:
   • upomnienia wychowawcy klasy
   • nagany wychowawcy klasy
   • nagany dyrektora szkoły
   • nagany dyrektora szkoły z ostrzeżeniem
   • usunięcia ze szkoły.

   Stosuje się zasadę jednej kary za jedno przewinienie oraz stopniowania kar. Od wymierzonej kary uczeń może odwołać się pisemnie do dyrektora szkoły. W przypadkach drastycznych, dyrektor szkoły może odejść od zasady stopniowania kar i zastosować karę adekwatną do przewinienia. Przez przypadki drastyczne należy rozumieć między innymi:

   • naruszenie godności i dobrego imienia innych,
   • ograniczenie wolności osobistej innych
   • kradzież
   • pobicie
   • wymuszenie
   • fałszowanie dokumentów szkolnych ( w tym podkładanie prac klasowych)
   • wulgaryzm w słowach, zachowaniu się wobec członków społeczności szkoły
   • czyny nie wymienione wyżej, których waga i wymowa społeczna wymaga reakcji karnej.
  2. Za godziny nieusprawiedliwione w semestrze szkoła stosuje kary zgodnie z zasadą stopniowania kar. Przekroczenie kolejnych 10 godzin nieusprawiedliwionych to otrzymanie kolejnej kary poczynając od nagany wychowawcy klasy. W przypadku nałożenia się innych przewinień stopień kary ulega podwyższeniu.
  3. Uczeń zostaje zawieszony w czynnościach ucznia decyzją dyrektora szkoły. Zawieszenie ucznia należy traktować jako okres przejściowy do podjęcia decyzji Rady Pedagogicznej o dalszych losach ucznia. Zawieszenie samo w sobie nie jest formą kary ani jej kolejnym stopniem Zawieszenie ucznia następuje:
   • na czas prowadzenia postępowania wyjaśniającego, przygotowawczego lub karnego o czym decyduje dyrektor szkoły
   • dłuższej, nie wyjaśnionej nieobecności w szkole (przekraczającej 50% czasu obowiązkowych zajęć w semestrze
   • rażącego naruszenia zasad zachowania się w szkole i środowisku. Należy tu rozumieć czyny takie jak: kradzież, pobicie, wymuszenie, wulgaryzm, naruszanie godności innych oraz czyny wymienione w pkt.1 tego rozdziału.
  4. Uczeń zostaje skreślony z listy uczniów decyzją Rady Pedagogicznej w następujących przypadkach:
   • otrzymania sądowego wyroku pozbawienia wolności
   • braku zmiany w postępowaniu po otrzymaniu najwyższej kary porządkowej
   • nie otrzymanie promocji do klasy wyższej po raz drugi
   • uczniowie klas pierwszych, którzy uzyskali więcej niż cztery końcowe oceny niedostateczne z przyczyn nieusprawiedliwionych (otrzymują propozycję zmiany typu szkoły)
   • handel narkotykami, ich używanie lub posiadanie na terenie szkoły
   • akty pobicia, wymuszenia
   • kradzież i inne przestępstwa ścigane z mocy prawa
   • picie lub posiadanie alkoholu na terenie szkoły (w tym piwa)
   • nie uczęszczanie do szkoły przez czas powyżej 6 tygodni bez usprawiedliwienia
   • wulgarne zachowanie w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów
   • akty sabotażowe wobec szkoły, w tym fałszywe alarmy bombowe.
  5. Decyzję o skreśleniu z listy uczniów otrzymuje uczeń i jego rodzice na piśmie z pełnym uzasadnieniem. Powinna ona również zawierać adnotację o sposobie ewentualnego odwołania się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. Po spełnieniu przedstawionych wyżej wymogów skreślenia z listy uczniów dokonuje dyrektor szkoły poprzez zarządzenie w Książce Zarządzeń Dyrektora.
  6. W przypadku gdy czynów wymienionych w pkt.4 dopuściła się osoba niepełnoletnia, zamiast skreślenia zostaje ona przeniesiona do innej szkoły tego samego typu w obrębie powiatu Olesno. Procedura formalna jest tu taka sama jak w przypadku skreślania ucznia. Przeniesienia dokonuje się na mocy porozumienia między dyrektorami szkół średnich Powiatu Olesno. Od decyzji o przeniesieniu nie przysługuje odwołanie.
  7. Kodeks Szkoły podlega stałej weryfikacji już po jego wdrożeniu. Mają one na celu dostosowywanie go do zmieniających się przepisów, oczekiwań rodziców i środowiska szkolnego. Każda zmiana Kodeksu wymaga ostatecznego zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną. Zmiana Kodeksu może być wprowadzana jedynie z początkiem nowego roku szkolnego. Każda zmiana w Kodeksie Szkoły wiąże się z nowelizacją Statutu Szkoły.