Kodeks Szkoły

Regulamin szkoły oraz prawa i obowiązki ucznia określa Kodeks Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  w Praszce.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Każdy członek społeczności szkolnej – jako człowiek – bez względu na swój wiek i funkcje w szkole ma prawo do:

 

 • Poszanowania swej godności osobistej, swej odrębności (żądanie tolerancji od innych i zachowanie tolerancyjne wobec innych), swego dobrego imienia oraz własności osobistej ze strony pozostałych.
 • Rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania i postępów w nauce lub oceny swej pracy przez przełożonych.

Każdy członek szkolnej społeczności ma  obowiązek:

 

 • Poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób
 • Przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi.
 • Jeśli ma przyznaną opiekę nad innymi osobami musi dbać o dobro podległych sobie osób i o rzetelną sprawiedliwą ocenę ich zachowania i osiągnięć.
 • Nikt nie ma prawa do wykorzystania swej przewagi, wieku, funkcji czy zbiorowości lub siły fizycznej, czy ekonomicznej do naruszania godności i praw innego człowieka, a ewentualna wina musi być udowodniona.
 • Każdy członek szkolnej społeczności odpowiada za szkody uczynione drugiemu człowiekowi.

 

 1. PRAWA UCZNIÓW

 

UCZNIOWIE MAJĄ PRAWO DO:

 1. Znajomości celu lekcji oraz swoich zadań lekcyjnych oraz do jasnego i zrozumiałego dla nich przekazu treści.
 2. Zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji.
 3. Poinformowania i znajomości co do kryteriów, wymagań na poszczególne oceny i zasad jakie stosuje przy ocenianiu każdy nauczyciel.
 4. Sprawiedliwości i jawności w ocenianiu.
 5. Zgłoszenia chęci poprawienia oceny i uwzględnienia tej prośby przez nauczyciela w uwzględnionym przez niego terminie zgodnie z zasadami WSO oraz Przedmiotowych Systemów Oceniania.
 6. Każdy uczeń ma prawo do tzw. „dnia numeru wolnego”, w którym to dniu nauczyciele nie odpytują go i nie wystawiają ocen. W każdym dniu wicedyrektor losuje jeden numer. Uczeń, który ma taki sam numer (we wszystkich klasach) w dzienniku lekcyjnym nie jest tego dnia pytany. Zwolniony jest również z niezapowiedzianych sprawdzianów.
 7. Znać zakres materiału przewidzianego do kontroli, wymagania jakim będą musieli sprostać.
 8. Najwyżej dwóch sprawdzianów typu „praca klasowa” (zaplanowanych na całą lekcję) w ciągu jednego dnia.
 9. Do określenia przez nauczyciela terminu sprawdzianu przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
 10. Do otrzymania oceny zachowania zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Szkoły.
 11. W dniu 21 marca (Dzień Wiosny) uczniowie mają prawo zorganizować wraz z wychowawcami klas całodzienne wyjście z klasy poza szkołę w celach rekraacyjnych. Wymaga to jednak zwykłej procedury zgłoszenia imprezy przez „kartę wycieczki uczniowskiej” – na minimum trzy dni przed planowanym terminem. Inne wyjścia niezapowiedziane lub wagary są traktowane jak ucieczka, a jej uczestnicy mają absencję nieusprawiedliwioną.
 12. Uczniowie w dniu 1 kwietnia (prima aprilis) mają prawo do robienia „psikusów” w dobrym tonie. Dzień ten traktowany jest jako święto samorządności uczniów. Samorząd organizuje różnorodne imprezy rozrywkowe na terenie szkoły. Jest to dzień radości, humoru i dowcipu. Nauczyciele proszeni są o wyrozumiałość. Jednak nie są tolerowane w tym dniu jakiekolwiek wyjścia poza teren szkoły.
 13. W miesiącu czerwcu szkolny klub sportowy przy pomocy nauczycieli wychowania fizycznego organizuje dzień sportu szkolnego. Odbywają się wówczas finały wszelkich szkolnych rozgrywek, turniejów sportowych i sprawnościowych.
 14. Uczniowie mają pełne prawo do samorządności uczniowskiej, a w szczególności:
 • wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci Samorządu Uczniowskiego i samorządów klasowych,
 • opracowania i uchwalania ordynacji wyborczej, organizacji, składu i regulaminu działania samorządu (regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły),
 • wybierania spośród grona pedagogicznego opiekunów samorządu,
 • otrzymania do dyspozycji samorządu pomieszczenia, w którym mogą pracować i przebywać członkowie samorządu i jego sekcji,
 • Samorząd Szkolny może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkolnych, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów jak:
 • prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami, wymaganiami.
 • prawo do jawnej, umotywowanej oceny
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych dążeń i zainteresowań.
 • prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z opiekunami i dyrektorem.
 • wnioskowania w sprawach nagradzania, wyróżniania i karania uczniów
 • wydawania opinii o uczniu w związku z procedurą skreślania go z listy uczniów.
 • Uczniowie będący w trudnych warunkach materialnych mogą ubiegać się o zapomogę pod warunkiem, że posiadają pozytywne wyniki w nauce.
 • Uczniowie mający trudności w opanowaniu wiedzy maja prawo zwrócić się do nauczyciela przedmiotu, wychowawcy lub kolegów z prośbą o wyjaśnienie niezrozumiałych partii materiału.
 • Uczniowie wyróżniający się w nauce i pracy na rzecz szkoły i środowiska mają prawo do wyróżnień i nagród. Nagrody przyznaje Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, dyrektor szkoły.
  Stosowane są następujące formy wyróżnień i nagród:
  – pochwała wychowawcy klasowego
  – pochwała dyrektora szkoły
  – list pochwalny do rodziców ucznia
  – nagroda książkowa
  – nagroda rzeczowa
  – nagroda w postaci dofinansowania wycieczki szkolnej.
  – formą szczególnej nagrody jest prawo do noszenia specjalnego identyfiaktora „VIP”. Przysługuje on osobie, która wygrała rywalizację w olimpiadach, konkursach, zawodach na szczeblu powiatowym i wyższym. Wzór identyfikatora jest opracowany przez Zespół Kierowniczy szkoły. Prawo do jego noszenia przysługuje tylko w roku szkolnym, w którym uczeń odniósł w/w sukces.
 • Uczeń ma prawo do zdawania egzaminu maturalnego. poza szkołą macierzystą zgodnie z przepisami i procedurami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w tym zakresie.
 • Uczeń może swoje myśli i opinie opisywać w specjalnie do tego celu wydzielonym miejscu szkoły tzw. HYDE PARK. Obowiązuje zasada nienaruszania godności innych.

 

 1. OBOWIĄZKI UCZNIÓW

 

UCZNIOWIE MAJĄ OBOWIAZEK:

 • Noszenia identyfikatora według obowiązującego w szkole wzoru w miejscu widocznym w czasie całego pobytu na terenie szkoły. Obowiązkiem ucznia jest szanowanie identyfikatora, a w przypadku jego zniszczenia lub zagubienia uzyskanie nowego w sekretariacie szkoły.
  Obowiązkiem ucznia nie posiadającego identyfikatora w danym dniu jest uzyskanie rezerwowego egzemplarza w sekretariacie szkoły oraz jego zwrot w tym samym dniu po zajęciach lekcyjnych.
 • Odnoszenia się z pełnym szacunkiem do nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, swoich kolegów na terenie szkoły i poza nią.
 • Brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać regulaminów pracowni zasad i porządku w czasie lekcji, uzupełniać braki wynikające z absencji.
 • Starannego wykonywania pracy domowej.
 • Kształtowania nawyku wykonywania pracy domowej w tym dniu, w którym została zadana.
 • Rozwijania samokształcenia i doskonalenia się.
 • Starannego prowadzenia zeszytu przedmiotowego zgodnie z wymaganiami nauczyciela.
 • Wykonywania poleceń nauczycieli prowadzących dotyczących procesu nauczania i wychowania w szkole.
 • Systematycznego przygotowywania się do zajęć lekcyjnych.
 • Uczestnictwa we wszystkich formach sprawdzania wiadomości.
 • Udział we wszystkich uroczystościach klasowych i szkolnych.
 • Respektowania uchwał i programów swojego samorządu.
 • Odwoływaniu samorządu, który nie spełnia oczekiwań społeczności uczniowskiej.
 • Nie wolno uczniowi naruszać godności osobistej i dobrego imienia innych ludzi.
 • Dbać o dobre imię swojej szkoły.
 • Dbać o sprzęt szkolny, czystość, ład i estetykę w pracowniach i innych pomieszczeniach oraz terenie wokół obiektów ZSP.
 • Noszenia obuwia zmiennego na terenie szkoły oraz obuwia sportowego i stroju na zajęciach wychowania fizycznego. Obuwie zmienne i sportowe jest ujednolicone – obowiązkowe trampki lub tenisówki (but na gumowej białej podeszwie o płóciennym pokryciu, sznurowany).
 • Reprezentowania szkoły w olimpiadach i zawodach sportowych itp.
 • Starannego wypełniania obowiązków dyżurnego zgodnie z regulaminem dyżurów.
 • Zgłaszania wszelkich przypadków dewastacji mienia szkolnego wychowawcy klasy lub dyrekcji szkoły.
 • Zdejmowania wszelkich kolczyków, ozdób lub innych przedmiotów stwarzających zagrożenie na zajęciach w-f, laboratoriach i zajęciach warsztatowych.
 • Noszenia ubioru ochronnego na zajęciach warsztatowych.
 • Przestrzegania ustawy o zakazie palenia tytoniu w miejscach publicznych wraz z jej konsekwencjami cywilno-prawnymi. Dotyczy to wszystkich obiektów szkoły i jej terenu.
 • Uczniowie mają obowiązek wyłączania telefonów komórkowych i innych technicznych środków łączności w czasie zajęć lekcyjnych.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Za nieprzestrzeganie przez ucznia obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły, regulaminu szkoły, regulaminu Samorządu Uczniowskiego i pozostałych oraz zasad współżycia społecznego stosownie do wykroczenia podlega karze:
  – upomnienia wychowawcy klasy
  – nagany wychowawcy klasy
  – nagany dyrektora szkoły
  – nagany dyrektora szkoły z ostrzeżeniem
  – usunięcia ze szkoły. (szczegółowo opisane w pkt 4)
  Stosuje się zasadę jednej kary za jedno przewinienie oraz stopniowania kar.
  Od wymierzonej kary uczeń może odwołać się pisemnie do dyrektora szkoły.
  W przypadkach drastycznych, dyrektor szkoły może odejść od zasady stopniowania kar i zastosować karę adekwatną do przewinienia.
  Przez przypadki drastyczne należy rozumieć między innymi:
  – naruszenie godności i dobrego imienia innych,
  – ograniczenie wolności osobistej innych
  – kradzież
  – pobicie
  – wymuszenie
  – Fałszowanie dokumentów szkolnych ( w tym podkładanie prac klasowych)
  – wulgaryzm w słowach, zachowaniu się wobec członków społeczności szkoły
  – czyny nie wymienione wyżej, których waga i wymowa społeczna wymaga reakcji karnej.
 2. Za godziny nieusprawiedliwione w semestrze szkoła stosuje kary zgodnie z zasadą stopniowania kar. Wnioskowanie do Rady Pedagogicznej w sprawie kar za godziny nieusprawiedliwione leży w kompetencjach wychowawcy klasy danego ucznia.
 3. Uczeń zostaje zawieszony w czynnościach ucznia decyzją dyrektora szkoły. Zawieszenie pozbawia ucznia statutowych praw, nie zwalniając go z obowiązków ucznia.
  Zawieszenie ucznia należy traktować jako okres przejściowy do podjęcia decyzji Rady Pedagogicznej o dalszych losach ucznia. Zawieszenie samo w sobie nie jest formą kary ani jej kolejnym stopniem
  Zawieszenie ucznia następuje:
  – na czas prowadzenia postępowania wyjaśniającego, przygotowawczego lub karnego o czym decyduje dyrektor szkoły
  – dłuższej, nie wyjaśnionej nieobecności w szkole (przekraczającej 50% czasu obowiązkowych zajęć w semestrze
  – rażącego naruszenia zasad zachowania się w szkole i środowisku. Należy tu rozumieć czyny takie jak: kradzież, pobicie, wymuszenie, wulgaryzm, naruszanie godności innych oraz czyny wymienione w pkt.1 tego rozdziału.
 4. Uczeń zostaje skreślony z listy uczniów decyzją dyrektora szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w następujących przypadkach:
  – otrzymania sądowego wyroku pozbawienia wolności
  – braku zmiany w postępowaniu po otrzymaniu najwyższej kary porządkowej
  – handel narkotykami, ich używanie lub posiadanie na terenie szkoły
  – akty pobicia, wymuszenia
  – kradzież i inne przestępstwa ścigane z mocy prawa
  – picie lub posiadanie każdego napoju alkoholowego na terenie szkoły (w tym piwa)
  – wulgarne zachowanie w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów
  – akty sabotażowe wobec szkoły, w tym fałszywe alarmy bombowe.
 5. Decyzję o skreśleniu z listy uczniów otrzymuje uczeń i jego rodzice na piśmie z pełnym uzasadnieniem. Powinna ona również zawierać adnotację o sposobie ewentualnego odwołania się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. Po spełnieniu przedstawionych wyżej wymogów skreślenia z listy uczniów dokonuje dyrektor szkoły poprzez zarządzenie w Książce Zarządzeń Dyrektora. Wydanie decyzji jest każdorazowo odnotowane w rejestrze decyzji dyrektora szkoły.
 6. W przypadku gdy czynów wymienionych w pkt.4 dopuściła się osoba niepełnoletnia, zamiast skreślenia zostaje ona przeniesiona do innej szkoły tego samego typu w obrębie powiatu Olesno. Procedura formalna jest tu taka sama jak w przypadku skreślania ucznia. Przeniesienia dokonuje się na mocy porozumienia między dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Olesno. Od decyzji o przeniesieniu nie przysługuje odwołanie.
 7. Kodeks Szkoły podlega stałej weryfikacji już po jego wdrożeniu. Mają one na celu dostosowywanie go do zmieniających się przepisów, oczekiwań rodziców i środowiska szkolnego. Każda zmiana Kodeksu wymaga ostatecznego zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną. Zmiana Kodeksu może być wprowadzana jedynie z początkiem nowego roku szkolnego, lub na bieżąco w przypadku zmian w rozporządzeniu regulującym definiowane kodeksem kwestie.
  Każda zmiana w Kodeksie Szkoły wiąże się z nowelizacją Statutu Szkoły.

Możesz również polubić…

Skip to content
%d bloggers like this: