Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA

o przetwarzaniu danych osobowych

I.      Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce z siedzibą w ul. Sportowa 8, 46-320 Praszka, tel. (34)3591196.

II.     Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, pod adresem email: iod@powiatoleski.pl; tel.: 34 3597833 wew. 450; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III.    Cele i podstawy przetwarzania

Dane uczniów i ich opiekunów prawnych przetwarzane są w celach związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.2014.1170 z dnia 2014.09.02) oraz wyrażonych zgód.

IV.     Kategorie danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych:

 • dane identyfikacyjne ucznia, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, itp.,
 • informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka(np. opinie, orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznych),
 • dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów ucznia, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr. telefonów, adres poczty elektronicznej,
 • informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
 • informacje nt. sytuacji wychowawczej ucznia,
 • informacje dotyczące frekwencji ucznia na zajęciach szkolnych, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka i jego zachowaniu, informacje nt. jego rozwoju,
 • informacje o wynikach ucznia w konkursach, zawodach międzyszkolnych i innych wydarzeniach,
 • wizerunek zarejestrowany   poprzez   instalację monitoringu   wizyjnego   w budynku  szkoły w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz dla ochrony  mienia,
 • wizerunek ucznia utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej szkolnych uroczystości, zawodów, innych wydarzeń – zgoda wyrażona przez rodziców, opiekunów prawnych ucznia.

 

V.    Odbiorcy danych

Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi szkoła ma podpisaną umowę powierzenia danych osobowych:

 

 • VULCAN SP. Z O.O, REGON 005993000, ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław;
 • Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku, ul. Konopnickiej 11, 46-200 Kluczbork;
 • Pośrednictwo Finansowo Ubezpieczeniowe Elżbieta Pieczaba, ul. Piłsudzkiego 18, 46-320 Praszka

VI.    Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy danych osobowych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII.   Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających z pkt III, oraz okres wynikający w kategorii archiwalnej gromadzonych dokumentów. Dane osobowe zbierane na podstawnie zgody, przechowywane będą do momentu wycofania zgody.

VIII. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych:
  możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych:
  masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”);
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
  w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX.   Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do tego, abyśmy mogli zrealizować obowiązek wynikający z pkt. III.

Możesz również polubić…

Skip to content
%d bloggers like this: