REGULAMIN RADY RODZICÓW ZSP w Praszce

ROZDZIAŁ I

Nazwa reprezentacji rodziców.

1.      Rada Rodziców.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Rady Rodziców.

 

1.      Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w zakresie tych spraw.

2.      Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

3.      Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

 • Pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły ,
 • Gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy,
 • Zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:
  • Znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole i w klasie,
  • Uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów i trudności,
  • Znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promocji uczniów,
  • Uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
  • Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły, określania struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.
  • Zatwierdzanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolnych Programów Wychowawczych i Programów Profilaktyki na dany rok szkolny.

 

ROZDZIAŁ III

Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców

 

1.      Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców klasy (grupy wychowawczej).

2.      Zebranie rodziców wybiera spośród siebie „klasową radę rodziców” składającą się z trzech osób, tak aby można było utworzyć funkcje przewodniczącego, skarbnika, i sekretarza.

3.      Wszyscy członkowie klasowych rad rodziców tworzą radę rodziców szkoły

4.      Plenarne zebranie rodziców szkoły wybiera spośród siebie
a) prezydium rady rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami rady rodziców
b) komisję rewizyjną jako organ kontrolny rady rodziców.

5.      Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rady rodziców szkoły. Zebranie to zwoływane jest w dniu każdej wywiadówki ogólnoszkolnej.
Zebranie plenarne może być dodatkowo zwoływane w każdym czasie na wniosek klasowych rad rodziców lub prezydium rady.

6.      Prezydium Rady Rodziców składa  się z 10 członków, tak aby można było wyłonić funkcje: przewodniczącego, skarbnika oraz 7 członków prezydium.
Zebrania prezydium rady rodziców odbywają się po każdym plenarnym posiedzeniu rady rodziców lub na wniosek członków prezydium.

7.      W zebraniach rady rodziców i posiedzeniach prezydium rady uczestniczy dyrektor szkoły

8.      Komisja rewizyjna składa się z trzech członków, nie będących członkami prezydium rady rodziców. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego na swoim pierwszym posiedzeniu.

9.      Prezydium rady rodziców może tworzyć stałe lub doraźne zespoły robocze spośród swoich członków i spośród innych rodziców.

10.  Członkowie klasowych rad rodziców (w tym członkowie prezydium i komisji rewizyjnej) z klas programowo najwyższych, których dzieci opuściły szkołę w środku kadencji rad zostają zastąpieni przez członków klasowych rad rodziców z klas nowo organizowanych.

ROZDZIAŁ IV

Tryb podejmowania uchwał przez radę rodziców i jej organy wewnętrzne.

 

1.      Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.

2.      Przebieg każdego posiedzenia rady rodziców jest protokołowany wraz z listą obecności.
Za prawidłowe prowadzenie książki protokołów rady odpowiada sekretarz prezydium rady. Protokoły związane z finansami rady wymagają parafowania przez komisję rewizyjną.

 

ROZDZIAŁ V

Wybory do organów rady rodziców.

 

1.      Wybory do rad rodziców i jej organów odbywają się w głosowaniu jawnym.

2.      Liczba kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić osobiście swoją zgodę na kandydowanie.

3.      Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% oraz jeden głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.

4.      Przy równej ilości głosów zarządza się ponowne głosowanie.

5.      Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuować się na pierwszym posiedzeniu.

 

ROZDZIAŁ VI

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców.

 

1.      Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:
– z dobrowolnych składek rodziców
– z dobrowolnych wpłat słuchaczy szkół dla dorosłych i szkół policealnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
– z dobrowolnych wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji do których zwróci się prezydium rady
– z dochodowych imprez organizowanych przez radę rodziców
– z działalności gospodarczej
– z innych źródeł.

2.      Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu rady rodziców. Propozycje wysokości składki przedstawia prezydium rady rodziców.

3.      Zwolnienie lub obniżenie wysokości składki poszczególnym osobom leży w gestii klasowej rady rodziców i prezydium rady rodziców. Wnioski w tej sprawie składają pisemnie rodzice na ręce klasowej rady rodziców, która je opiniuje i przekazuje do decyzji na ręce prezydium rady rodziców.

4.      Dobrowolność składki oznacza, że w stosunku do osób, które nie dokonują wpłat nie są wyciągane żadne konsekwencje przez szkołę oraz Radę Rodziców.

5.      Wydatkowanie środków rady rodziców odbywa się na podstawie preliminarza wydatków na dany rok szkolny zatwierdzanego każdorazowo na pierwszym plenarnym posiedzeniu rady rodziców w danym roku szkolnym. Preliminarz budżetowy musi być zgodny z preliminarzem ramowym załączonym do niniejszego regulaminu.

6.      Sprawozdanie z realizacji budżetu za dany rok szkolny jest przedstawiane przez prezydium rady rodziców na pierwszym plenarnym posiedzeniu rady rodziców w nowym roku szkolnym. Dodatkowo sporządzane są sprawozdania okresowe w związku z terminem wywiadówek w czasie roku szkolnego
Komisja Rewizyjna ma pełny wgląd w dokumenty finansowo-księgowe związane z przedsięwzięciami rady i zatwierdza sprawozdanie finansowe Prezydium Rady z dany rok szkolny.

 

Preliminarz ramowy wydatków rady rodziców.

1.      Środki ze składki rodzicielskiej są przekazywane do dyspozycji prezydium rady rodziców.

2.      Prezydium rady rodziców  może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej wyłącznie na następujące cele:
– pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci finansowania dożywiania, odzieży, podręczników,
– dofinansowania konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym,
– dofinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych,
– nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów w sferze naukowej, sportowej, artystycznej,
– zakup książek, środków dydaktycznych, sprzętu technicznego z kwoty założonej w budżecie rady rodziców,
– na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z inwestycjami i remontami szkolnymi zatwierdzonymi w preliminarzu budżetowym,
– wydatki rzeczowe związane z nagradzaniem pracowników szkoły za pomoc i zaangażowanie w realizacji statutowych zadań rady rodziców,

ROZDZIAŁ VII

Obsługa środków finansowych rady rodziców.

 

1.      Prezydium Rady Rodziców realizuje przyjęty w danym roku szkolnym budżet w miarę bieżących możliwości finansowych. Zakupione dla szkoły: pomoce dydaktyczne, sprzęt, materiały, przekazuje na bieżąco szkole jako darowiznę rzeczową.

2.      Dyrektor szkoły jest upoważniony przez prezydium rady do nadzorowania zadań przyjętych do realizacji w preliminarzu budżetowym rady rodziców.

3.      Środki finansowe nie pochodzące ze składek rodzicielskich stanowią dodatkowe wpływy do budżetu w danym roku szkolnym i są wydatkowane zgodnie z preliminarzem budżetowym realizowanym w danym roku szkolnym

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe.

 

1.      Rada rodziców poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej określonych w niniejszym regulaminie.

2.      W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez radę pedagogiczną czy radę szkoły, prezydium rady rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do dyrektora szkoły lub kierownictw pozostałych organów szkoły oraz ma prawo oczekiwać wyczerpujących odpowiedzi.

3.      W przypadku konfliktu rady rodziców z innymi organami szkoły wynikającego z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielania wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia, prezydium rady rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.

4.      Członkowie klasowych rad rodziców, prezydium rady rodziców, jak i członkowie komisji rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać.
Odwołanie dokonuje się w formie uchwały zgodnie z procedurą przyjętą w niniejszym regulaminie.

5.      Rada rodziców posługuje się pieczęcią podłużną o treści:
RADA RODZICÓW przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Praszce.

6.      Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonywane poprzez uchwałę rady rodziców w formie aneksu .

Możesz również polubić…

Skip to content
%d bloggers like this: