KONCEPCJA PRACY ZSP w Praszce

KONCEPCJA PRACY

 ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

W

PRASZCE

CELE STRATEGICZNE

  1. Szkoła przyjazna i bezpieczna dla ucznia.
  2. Szkoła ściśle i wszechstronnie współpracująca z rodzicami.
  3. Dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia.
  4. Absolwent wykwalifikowany na najwyższym poziomie, uprawnienia i umiejętności niezbędne na rynku pracy w kraju i obszarze Unii Europejskiej.
  5. Absolwent przygotowany do kontynuacji nauki w szkołach wyższych.
  6. Elastyczna oferta edukacyjna zgodna z potrzebami dynamicznie zmieniającego się współczesnego rynku pracy.
  7. Szkoła nowocześnie wyposażona z pełną bazą kształcenia praktycznego w oparciu o własne Centrum Kształcenia Praktycznego.
  8. Szkoła ściśle współpracująca z zakładami przemysłowymi i firmami na zasadach umów partnerskich i patronatu.
  9. Szkoła promuje swoją działalności edukacyjną.

ZADANIA SZKOŁY

Þ    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce dba o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów. Tworzy partnerską, opartą na wzajemnym szacunku i zaufaniu atmosferę w szkole. Podejmuje się działania eliminujące przemoc i zagrożenia używkami.

Þ    Zespół Szkoł Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce zapewnia swoim uczniom/słuchaczom optymalne warunki pełnego rozwoju, kształcąc na poziomie technikum, liceum ogólnokształcącego, szkoły zawodowej, technikum uzupełniającego oraz w formie kursów kwalifikacyjnych. Szkoła funkcjonuje w środowisku miasta poniżej 10 tys. mieszkańców i terenów wiejskich. Swoje zadania realizuje we współpracy z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym – samorządowym, oświatowym i akademickim.

Þ    ZSP nr 1 zapewnia dobre przygotowanie do matury i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz egzaminów zawodowych. Zapewnia możliwośc kontynuowania dalszego kształcenia. Świetnie przygotowuje do podjęcia pracy zawodowej i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym.

Þ    Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, pełna inicjatywy i energii, oddana uczniom sprawia, że szkoła stale wzbogaca i uatrakcyjnia swoją ofertę. Dba o wszechstronne wykształenie, wysoki poziom nauczania, wychowanie w poszanowaniu ogólnie akceptowanych wartości oraz wypracowanych norm zachowań i postaw przy współdziałaniu z zaangażowaniu rodziców

Þ    Wzorowo i nowocześnie zorganizowana i wyposażona, stanowi atrakcyjne miejsce pracy dla nauczycieli, którzy znajdują w niej warunki do pełnej samorealizacji, a dla uczniów jest miejscem, w którym przebywają chętnie i znacznie dłużej, niż wymagają tego zajęcia oświatowe. Szkoła tętni życiem i jest bardzo pozytywnie odbierana w środowisku lokalnym.

Þ    Szkoła poprzez realizację projektów funduszy europejskich stwarza szerokie możliwości bardzo dobrego przygotowania do wejścia absolwentów w rynek pracy, organizuje dodatkowe kursy zawodowe, praktyki wyjazdowe w kraju i za granicą oraz staże zawodowe.

Þ    Szkoła poprzez współpracę patronacką z zakładami produkcyjnymi organizuje mieszaną formę zajęc praktycznych: w szkolnym Centrum Kształcenia Praktycznego oraz na konkretnych wydziałach zakładów produkcyjnych, zapewnia to najlepsze przygotowanie do przyszłej pracy, dając szansę najlepszym absolwentom na bezpośrednie zatrudnienie w miejscu odbywania zajęc praktycznych, czy praktyk zawodowych.

Þ    Szkoła prowadzi analizę ilościową i jakościową egzaminów zewnętrznych

Þ    Szkoła promuje swoją działalnośc poprzez trzy różne media internetowe: szkolną stronę internetową, uczniowską stronę  Preska, facebook/sportowa8. Ponadto artykuły w prasie lokalnej, telewizji kablowej, foldery i ulotki informacyjne na spotkaniach z rodzicami i gimnazjalistami.

Þ    Szkoła uczy planowania własnej przyszłości ucznia, odpowiedzialności za dokonywane wybory, elastyczności i kreatywności w dostosowaniu się do ciągle zmieniającej się rzeczywistości

Absolwenci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce są świadomymi Polakami i obywatelami Zjednoczonej Europy, są dobrze przygotowani do życia we współczesnym społeczeństwie.

Rada Pedagogiczna

Dyrektor ZSP

Możesz również polubić…

Skip to content
%d bloggers like this: