Dlaczego utworzyliśmy Centrum Kształcenia Praktycznego?

Budynek Główny ZSP nr 1 w Praszce

Współczesny świat rozwija się bardzo szybko, co pociąga za sobą ogromny przyrost informacji z każdej dziedziny i konieczność ciągłego dokształcania się. Wiedza zdobyta „wczoraj” wymaga uzupełnienia, zmieniają się realia pracy, powstają nowe zawody. Wychodząc naprzeciw obecnym potrzebom rynku pracy, a także nadążając za zmianami w szkolnictwie zawodowym spowodowanymi reformą, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce uruchomiliśmy od stycznia 2013 r. Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP).

Głównym celem tej nowej placówki jest zapewnienie odpowiednich, zgodnych z wymaganiami reformy warunków kształcenia praktycznego i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla uczniów ZSP, ale również zapewnienie lokalnej (i nie tylko!) społeczności możliwości uzupełnienia wykształcenia, doskonalenia zawodowego, a nawet zmiany zawodu w ramach kursów kwalifikacyjnych, kursów umiejętności zawodowych i kompetencji ogólnych. Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSP w Praszce zapewnia również możliwość poszerzania kompetencji nauczycielom przedmiotów zawodowych, może przeprowadzać inne szkolenia na zlecenie firm czy grupy osób prywatnych.

Czym są kursy kwalifikacyjne? Pojęcie to pojawiło się w zreformowanym systemie szkolnictwa zawodowego. Dziś, aby uzyskać tytuł zawodowy można podjąć jedną z dróg:

1)                     ukończyć szkołę zawodową (zasadniczą lub technikum) kształcącą w określonym zawodzie, zdając w czasie jej trwania przypisane do danego zawodu egzaminy kwalifikacyjne,

2)                     ukończyć kursy kwalifikacyjne w danym zawodzie i zdać po ich ukończeniu egzaminy kwalifikacyjne (dla zawodów technicznych należy posiadać wykształcenie średnie),

3)                     mając kilka lat praktyki w danym zawodzie można przystąpić do odpłatnych egzaminów eksternistycznych potwierdzających określone dla zawodu kwalifikacje.

 

W przypadku osób dorosłych, które mają już zawód, bardzo korzystny jest udział w kursach kwalifikacyjnych w pokrewnym zawodzie, umożliwiających poszerzenie umiejętności i otrzymanie certyfikatu dla drugiego zawodu.

Przykładowo technik ekonomista w trakcie nauki w szkole zdaje egzamin z dwóch kwalifikacji: „Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji” oraz „Prowadzenie rachunkowości”. Po ukończeniu szkoły może dodatkowo uczestnicząc w kursie kwalifikacyjnym z zakresu kolejnej kwalifikacji „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych” uzyskać tytuł technika rachunkowości.

Z kolei osoby, które mają ukończoną szkołę zasadniczą, mogą uzyskać tytuł technika w danym zawodzie, kończąc liceum uzupełniające i kurs kwalifikacyjny odpowiedni dla zawodu.

Szkoła na Sportowej zawsze była prekursorem nowoczesnych technologii w środowisku. Również tym razem, tworząc CKP nadąża za duchem czasu. Otóż w naszym CKP prowadzone jest kształcenie z wykorzystaniem Internetu, czyli tzw. kształcenie na odległość (KNO). Preferowana jest forma tzw. „blended learningu”, tzn. część zajęć, szczególnie praktycznych, odbywać się będzie stacjonarnie, pozostałe z użyciem platformy e-learningowej przez Internet. Umożliwi to uczestnictwo w kursach i szkoleniach w CKP osobom aktywnym zawodowo, osobom zamieszkującym lub pracującym w większej odległości od Praszki. Kadra pedagogiczna ZSP już od kilku lat przygotowuje się do tego typu zajęć uczestnicząc w licznych kursach z tego zakresu, a także wykorzystując platformę e-learningową do pracy z uczniami.

Mamy nadzieję, że CKP stanie się prawdziwym centrum doskonalenia zawodowego dla wszystkich, którzy chcą lub muszą umieć więcej.

Możesz również polubić…

Skip to content
%d bloggers like this: