Nabór 2017 – zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

do oddziałów klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce w roku szkolnym 2017/2018

 • 1

Zasady przyjęć kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Oleski określają:

1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek zwanego dalej „Rozporządzeniem”,

2) ZARZĄDZENIE NR 11 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych na rok szkolny 2017/2018, zwane dalej „Zarządzeniem”,

3) Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr w Praszce

 • 2

W roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce, prowadzony jest nabór do następujących typów szkół ponadgimnazjalnych:

 • technikum 4 lata (4(technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,technik ekonomista, technik informatyk, technik cyfrowych procesów graficznych, technik mechatronik, technik mechanik)
 • szkoła zawodowa 3 lata (operator obrabiarek sterowanych numerycznie, elektromechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, monter mechatronik, grupa wielozawodowa)
 • 3
 1. Kandydat do klasy pierwszej ma prawo wyboru dowolnej ilości oddziałów z maksymalnie trzech typów szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Kandydat składa dokumenty w szkole pierwszego wyboru.
 3. Dane kandydata przetwarza w systemie szkoła pierwszego wyboru.
 4. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów.
 5. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły może uzyskać maksymalnie 200 pkt. w tym:

– 100 pkt. za wynik egzaminu w ostatniej klasie gimnazjum,

– 72 pkt. za oceny z języka polskiego i wybrane zajęcia edukacyjne, które określone są poniżej w &4.

– 28 pkt. za inne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum,

 1. W przypadku uzyskania równych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo przyjęcia mają sieroty, kandydaci przebywający w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz umieszczeni w rodzinach zastępczych, kandydaci z problemami zdrowotnymi, którzy mają opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej w sprawie możliwości wyboru kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydatów, oraz kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki.
 • 4
 1. a) Przeliczane na punkty będą oceny z następujących zajęć edukacyjnych ze świadectwa ukończenia gimnazjum : ocena z języka polskiego, matematyki, informatyki, zajęć technicznych i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
 • 5

We wszystkich szkołach średnich Powiatu Olesno  wprowadza się  minimalne progi punktowe niezbędnego do przyjęcia.
– liceum ogólnokształcące     –           minimalna liczba punków:     80
– technikum                           –           minimalna liczba punktów:    60
– szkoła zawodowa               –           przyjęcie bez progów punktowych

 • 6
 1. W celu usprawnienia i skoordynowania rekrutacji w szkołach prowadzonych przez Powiat Oleski stosowany jest elektroniczny system naboru na stronie internetowej https://opolskie.edu.com.pl.
 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce udziela indywidualnej pomocy każdemu kandydatowi w zakresie rejestracji w systemie, logowania do systemu oraz w zakresie wszelkich kłopotów technicznych w tym zakresie.
 2. Szkoła, której oddział znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata, nazywana jest szkołą pierwszego wyboru.
 3. Kandydat rejestruje się w systemie, wybiera szkoły/oddziały, tworząc tym samym listę preferencji, drukuje podanie oraz kartę na której odnotowywane są potwierdzenia wpływu dokumentów do szkoły pierwszego wyboru.
 4. Podanie jest składane w sekretariacie ZSP Nr 1 w PRASZCE w terminie od 29 maja do 23 czerwca 2017 r w dniach pracy szkoły.
 5. Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru dokumenty potwierdzające osiągnięcia w terminie od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r.

–  świadectwo ukończenia szkoły oraz  zaświadczenie o wyniku egzaminu

a ponadto:

– kandydaci – laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych dołączają zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe, Fakt dostarczenia ww. dokumentów potwierdzany jest na karcie kandydata pieczęcią szkoły i podpisem członka komisji rekrutacyjnej.

 1. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych szkół dnia 10 lipca 2017 r. do godz. 12:00 na tablicy ogłoszeń.
 2. Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki przez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu w terminie  do 13 lipca 2017 r.
 3. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych szkół oraz lista wolnych miejsc dnia 14 lipca 2017 do godz. 12:00 na tablicy ogłoszeń.
 4. Kandydaci nie zakwalifikowani do żadnej szkoły mogą zostać przyjęci na wolne miejsca w czasie rekrutacji uzupełniającej oraz rekrutacji dodatkowej.
 5. Nabór przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna.
 6. Wszelkie wątpliwości dotyczące rekrutacji rozpatruje Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce.

SZKOLNA KOMISJA

KWALIFIKACYJNO-REKRUTACYJNA

Możesz również polubić…

Skip to content
%d bloggers like this: