Nabór wniosków do programu stypendialnego

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Praszce w dniach od 30 września do 14 października br. ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020; Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego; Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego; Osi IX Wysoka jakość edukacji

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie/ uczennice, którzy/re:

1)            są uczniami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Praszce a kierunki zawodowe, na które uczęszczają, są objęte działaniami projektowymi Technik Ekonomista (Technikum Ekonomiczne, Technikum Mechaniczne, Technikum Mechatroniczne, Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych, Technikum Energetyki Odnawialnej,

2)            uczą się w klasie od drugiej w wzwyż , 

3)            uzyskali/ły w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym rok składania wniosku ogólną średnią ocen z wszystkich przedmiotów kształcenia zawodowego nie niższą niż 4,0,

4)            podlegają opiece nauczyciela, którego zadaniem jest m.in. opieka dydaktyczna nad uczniem/uczennicą, pomoc w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne oraz monitorowanie jego osiągnięć w tym zakresie – zgodnie z wnioskiem o przyznanie stypendium; nauczyciela sprawującego opiekę dydaktyczną wskazuje wnioskodawca lub na jego prośbę – dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń/uczennica,

5)            pochodzą z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2018 na jednego członka rodziny nie przekracza 1 685,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 1 910,00 zł netto),

6)            Uczeń/uczennica w roku szkolnym 2018/2019 nie był stypendystą Prezesa Rady Ministrów i/lub nie był beneficjentem stypendium w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020 „Wspieramy najlepszych II” Województwa Opolskiego w roku szkolnym 2018/2019,

7) Uczeń/uczennica był/była lub będzie uczestnikiem projektu: ” Szkolimy zawodowo w Powiecie Oleskim”.

Regulamin oraz wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Praszce

Do wniosku należy załączyć:

–  w przypadku, gdy uczeń/uczennica ubiegający/ca się o stypendium legitymuje się orzeczeniem

o niepełnosprawności, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia – potwierdzoną za zgodność

z oryginałem.

Do wniosku nie załącza się dokumentów potwierdzających wysokość dochodów, jednak Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Praszce zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia losowych weryfikacji oświadczeń o wysokości uzyskanego dochodu.

Wnioski można składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Praszce do 14 października 2019r.

Szczegółowych informacji udziela Szkolny Opiekun Projektu Pani Izabela Kasprzak

Możesz również polubić…

Skip to content
%d bloggers like this: