Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

 Przygotowujesz prezentację maturalną?
 Nie zapomnij podać informacji, z czego korzystasz!
 Warunkiem przystąpienia do matury jest oddanie w terminie bibliografii do Twojej prezentacji.
 Podając dane bibliograficzne – zachowujesz prawa autorskie!

Opis bibliograficzny – uporządkowany zespół danych o książce lub innym dokumencie do jego identyfikacji.

Literatura podmiotu – ułożony alfabetycznie zapis dzieł literackich, dzieł sztuki, fragmentów muzycznych, filmów, fotografii, plakatów i innych poddawanych analizie.

Literatura przedmiotu – wykaz dokumentów: książek, artykułów, publikacji
z Internetu i innych źródeł informacji, z jakich korzystasz pisząc pracę.
 Pamiętaj, by pisać w ciągu – od marginesu do marginesu!
 Zwracaj uwagę na znaki interpunkcyjne – stosuj je konsekwentnie!!!
 Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem.
 Opisy bibliograficzne porządkujemy alfabetycznie

Autor:
• Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby, np. „Malinowski B.” – to: Malinowski Bogdan czy Bronisław?
• Jeżeli autorów jest więcej niż trzech podajemy pierwszego i dopisek i in.
• Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – podajemy ich personalia oddzielając od siebie przecinkami.
• Jeżeli opracowujemy pracę zbiorową pod redakcją opis rozpoczynamy od tytułu.
• Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem etc.

Tytuł:
• Można skracać zbyt długi tytuł. Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem: (…)
• Jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy
w cudzysłowie jest tytuł czasopisma, np. „Cogito”.
• Tytuł książki podajemy bez cudzysłowu.
• Tytuły publikacji piszemy kursywą.

Wydanie:
• Informacje dodatkowe dotyczące kolejnego wydania podajemy zgodnie z zapisem w publikacji, np. wyd. 3 popr. (uzup., zm., rozsz., dodr.).

Miejsce wydania:
• To nazwa miejscowości, w której mieści się wydawnictwo. Jeśli wydawnictwo ma kilka siedzib – podajemy pierwszą z wymienionych.

Rok wydania:
• Gdy nie można ustalić roku wydania publikacji lub brak informacji o miejscu wydania, stosujemy zapis [b.r.] – brak roku, [b.m.]– brak miejsca.

Numer ISBN:
• ISBN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki
Numer ISBN znajdziesz w książce wydanej po roku 1978. Jeśli go nie ma w książce – ten element opisu pomijamy.

Dokumenty elektroniczne
• W opisie dokumentów elektronicznych udostępnianych on-line obowiązkowe jest podanie daty dostępu oraz typu nośnika. Typ nośnika elektronicznego podajemy w nawiasach kwadratowych po tytule. Zaleca się stosowanie następujących określeń lub ich odpowiedników: [online], [CD-ROM], [DVD], [taśma magnetyczna].
• Adresy internetowe piszemy w całości.
• W opisach reprodukcji podajemy w nawiasach kwadratowych informację określającą rodzaj dzieła, np. [obraz], [rzeźba], [pomnik], [rysunek].

Wywiad
• W wywiadach podajemy najpierw nazwisko osoby, która udziela wywiadu.

DOKUMENTY PIŚMIENNICZE
Opis bibliograficzny KSIĄŻKI JEDNOTOMOWEJ

NAZWISKO i imię autora: Tytuł, oznaczenie wydania, miejsce wydania rok wydania, ISBN
PRZYKŁADY:

DOSTOJEWSKI Fiodor: Zbrodnia i kara, wyd. 2 rozsz. i uzup., Kraków 2010, ISBN 978-83-7327-352-8

SŁOWACKI Juliusz: Kordian, wyd. 5, Warszawa 1989, ISBN 83-06-00578-3

 Opis bibliograficzny KSIĄŻKI WIELOTOMOWEJ jednego autora
NAZWISKO i imię autora: Tytuł, oznaczenie wydania, miejsce rok wydania, liczba tomów. ISBN

PRZYKŁADY:
ORZESZKOWA Eliza: Nad Niemnem, wyd. 15, Warszawa 1984, 3 t. ISBN 83-07-00514-0
REYMONT Władysław Stanisław: Chłopi, Warszawa 2002, 2 t. ISBN 83-89136-87-2

 Opis bibliograficzny FRAGMENTU (ROZDZIAŁU, WIERSZA, OPOWIADANIA) książki napisanej przez jednego autora
NAZWISKO i imię autora: Tytuł fragmentu/rozdziału [w:] Tytuł książki, oznaczenie wydania, miejsce wydania rok wydania, strony zajęte przez fragment/rozdział

PRZYKŁADY:
BOROWSKI Tadeusz: Pożegnanie z Marią [w:] Wspomnienia Wiersze Opowiadania, wyd. 2, Warszawa 1977, s. 45-77
POTRYKUS-WOŹNIAK Paulina: Literatura faktu [w.] Słownik nowych gatunków i zjawisk literackich, Warszawa 2010, s. 104-105
TUWIM Julian: Sokrates tańczący [w:] Wiersze wybrane, wyd. 4 rozsz., Wrocław 1986, s. 28-31

 Opis bibliograficzny WIERSZA z antologii wielu autorów:
NAZWISKO i imię autora: Tytuł wiersza [w:] Tytuł książki, imię i nazwisko współtwórcy (oprac., red lub wybór), o znaczenie wydania, miejsce wydania rok wydania, strony zajęte przez wiersz

PRZYKŁADY:
KOCHANOWSKI Jan: Do gór i lasów [w.] Klasyka poezji polskiej: od średniowiecza do współczesności, wybór Marzena Baranowska, Rafał Sarna i Marcin Sendecki, Kalisz 2010, s. 86
MIŁOSZ Czesław: Piosenka o końcu świata [w.] Znak po znaku. Antologia wierszy polskich i obcych z lat 1939-1991, oprac. Alicja Badowska i in., Warszawa 1992, s. 45
SZYMBORSKA Wisława: Nic dwa razy [w:] Poezja polska w szkole średniej: od średniowiecza do współczesności, wybór Anna Rajca, Jerzy Polanicki, wyd. 2 zm., Warszawa 1997, s. 602

 

 Opis bibliograficzny FRAGMENTU (ROZDZIAŁU) książki jednotomowej wielu autorów:
NAZWISKO i imię autora: Tytuł fragmentu/rozdziału [w:] Tytuł książki, imię i nazwisko współtwórcy (oprac., red lub wybór) oznaczenie wydania, miejsce wydania rok wydania, strony zajęte przez fragment/rozdział

PRZYKŁADY:
FILAS Ryszard: Współczesny rynek prasowy [w.] Słownik wiedzy o mediach, pod red. Edwarda Chudzińskiego, Warszawa 2007, s. 95-107
SIENKIEWICZ Henryk: Latarnik [w.] Arcydzieła nowelistyki pozytywizmu, wybór Edward Pieścikowski, Szczecin 1989, s. 127-140

 Opis bibliograficzny pracy współwydanej różnych autorów
Tytuł, imię i nazwisko pierwszego autora [et al.] lub [i in.], oznaczenie wydania, miejsce wydania rok wydania. ISBN

PRZYKŁADY:
Epoki literackie. Od antyku do współczesności, Michał Hanczakowski [i in.], wyd. 3, Bielsko-Biała 2003, ISBN 83-7266-171-5
Słownik biologia, oprac. Małgorzata Twardowska [i in.], Kraków 2004, ISBN 83-7327-410-3

  Opis bibliograficzny PRACY ZBIOROWEJ pod redakcją

Tytuł, pod red. imiona i nazwiska autorów/autora (w D. l. poj.), oznaczenie wydania, miejsce wydania rok wydania, ISBN

PRZYKŁADY:
Kompendium wiedzy o ekologii, pod red. Jana Strzałki i Teresy Mossor-Pietraszewskiej, wyd. 2, Warszawa 200, ISBN 978-83-7308-719-4
Literatura i sztuka: starożytność i średniowiecze, pod red. Bartosza Działoszyńskiego i in., Warszawa 2003, ISBN 83-01-13982-X

 Opis bibliograficzny JEDNEGO TOMU wielotomowej pracy zbiorowej:
Tytuł, red. imię i nazwisko redaktora wydania, oznaczenie wydania, numer tomu, miejsce wydania rok wydania, ISBN

PRZYKŁADY:
Historia życia prywatnego: Od Cesarstwa Rzymskiego do roku tysięcznego, pod red. Paula Veyne’a, wyd. 2, T. 1, Wrocław 2005, ISBN 83-04-04772-1
Literatura polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny, po red. Artura Hutnikiewicza i Andrzeja Lama, wyd. 2 popr. T.1, A-O, Warszawa 2000, ISBN 83-01-13028-8.
Poezja polska 1914-1939. Antologia, pod red. Aliny Kowalczykowej, wyd. 2, T. 1, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7308-719-4

  Opis bibliograficzny REPRODUKCJI OBRAZU (rzeźby, dzieła architektury)
NAZWISKO i imię autora dzieła: Tytuł [forma] [w:] nazwisko i imię autora, Tytuł książki, oznaczenie wydania, miejsce wydania rok wydania, strony zajęte przez reprodukcję
PRZYKŁADY:

DONATELLO: Dawid [rzeźba] [w:] Białostocki Jan, Sztuka cenniejsza niż złoto, wyd. 7, Warszawa 2006, s. 239
Kaplica zamkowa w Cieszynie- XI w. [architektura] [w.] Suchodolski Bogdan, Dzieje kultury polskiej, wyd. 2 zm. i rozsz., Warszawa 1986, il. nr 4
MALCZEWSKI Jacek: Melancholia [obraz] [w:] Polaków portret własny, pod red. Marka Rostworowskiego, Cz. 1, Warszawa 1983, il. nr 293
MATEJKO Jan: Kościuszko pod Racławicami [obraz] [w:] Okoń Waldemar, Jan Matejko, Wrocław 2008, s. 144-145

 Opis ARTYKUŁU Z CZASOPISMA
NAZWISKO i imię autora artykułu: Tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma” rok, numer czasopisma, numery stron zajęte przez artykuł

PRZYKŁADY:
BOGUCKA Maria: Terroryzm w perspektywie historycznej, ,,Mówią Wieki’’ 2011, nr 8, s. 12-17
NOWAK Ewa: Mapa myśli, ,, Cogito’’ 2003, nr 21, s. 76-77

  Opis bibliograficzny RECENZJI książki w czasopiśmie
NAZWISKO i imię autora książki recenzowanej: Tytuł książki recenzowanej, imię i nazwisko recenzenta, Tytuł recenzji, „Tytuł czasopisma” rok, numer czasopisma, strony zajęte przez recenzję

PRZYKŁADY:
URBANEK Mariusz: Broniewski. Miłość, wódka, polityka, Miłosz Niewierowicz, Poeta romantyczny?, ,,Mówią Wieki’’ 2012, nr 5, s. 57
WOYDYŁŁO Ewa: Bo jesteś człowiekiem. Żyć z depresją, ale nie w depresji, Olga Orzyłowska-Śliwińska, Nigdy więcej rozpamiętywania, ,,Wiedza i Życie’’ 2012, nr 6, s. 71

 Opis bibliograficzny WYWIADU zamieszczonego w czasopiśmie
NAZWISKO i imię osoby, która udziela wywiadu: Tytuł wywiadu, rozm. przepr. imię i nazwisko, „Tytuł czasopisma” rok, numer czasopisma, strony zajęte przez recenzję

PRZYKŁADY:
PIECHOWSKI Kazimierz: Uciec przeznaczeniu, rozm. przepr. Maciej Foks, ,,Pamięć.pl’’ 2012, nr 6, s. 16-21

 Opis bibliograficzny WYWIADU PRZEPROWADZONEGO PRZEZ UCZNIA (np. z dziadkiem):
NAZWISKO i imię osoby, która udziela wywiadu, Tytuł wywiadu, rozm. przepr. imię i nazwisko ucznia [wywiad z dnia…]

PRZYKŁAD:
NOWAK Jan: O historii Praszki, rozm. przepr. Łukasz Nowak [ wywiad z dnia 20 listopada 2012]

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE

 Opis bibliograficzny KSIĄŻKI NA PŁYCIE CD-ROM
NAZWISKO i imię autora: Tytuł [forma] [typ nośnika], rok wydania. ISBN

PRZYKŁADY:
PRUS Bolesław: Lalka [audiobook] [DVD], 2009, ISBN 978-83-7623-361-1
KOPALIŃSKI Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM], 2008. ISBN 978-83-7308-719-4

 Opis bibliograficzny KSIĄŻKI, ARTYKUŁU W INTERNECIE
NAZWISKO i imię autora: Tytuł [online], [data dostępu]. Dostępny w Internecie: adres strony internetowej

PRZYKŁADY:
Hłasko Marek: Ósmy dzień tygodnia [online] [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.literatura.zapis.net.pl/okresy/ wspolczesnosc/hlasko/osmy.htm.
Mickiewicz Adam: Pan Tadeusz [online]. [dostęp 3 września 2009]. Dostępny w Internecie: http://www.literatura.zapis.net.pl/pan_tadeusz
Szeja Jerzy: Nowa forma kultury: wyzwanie pedagogiki? W: „Kultura i historia” 2008, nr 14 [online]. [dostęp 3 września 2009]. Dostępny w Internecie: http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/967

 

  Opis bibliograficzny FILMU:
Tytuł filmu [forma], reż. imię i nazwisko [typ nośnika], miejsce wydania rok wydania

PRZYKŁADY:
Lalka [film], reż. Wojciech Jerzy Has [ DVD], Warszawa 2007
Oskarżenie [film dokumentalny], reż. Grzegorz Braun [DVD], Warszawa 2007
W pustyni i w puszczy [film], reż. Władysław Lesicki [VHS], Szczecin 1997

 Opis bibliograficzny SAMOISTNEGO NAGRANIA DŹWIĘKOWEGO
NAZWISKO i imię autora: Tytuł [forma] [typ nośnika], miejsce wydania rok wydania

PRZYKŁAD:
SCHUMANN Robert: Marzenie [dokument dźwiękowy] [CD-ROM], Warszawa 1999

 Opis bibliograficzny pojedynczego UTWORU MUZYCZNEGO Z PŁYTY
NAZWISKO i imię autora: Tytuł utworu [forma] [typ nośnika] [w:] Tytuł płyty, miejsce wydania rok wydania

PRZYKŁADY:
CHOPIN Fryderyk: Polonez As-dur op. 53 [dokument dźwiękowy] [CD-ROM] [w:] Przeszłość to dziś muzyka, Warszawa 2005
PENDERECKI Krzysztof: Lacrimoso [dokument dźwiękowy] [CD-ROM] [w.] Muzyka polska. Od Bogurodzicy do Pendereckiego: Wiek XX, Warszawa 2006

 

 Opis bibliograficzny PROGRAMU TELEWIZYJNEGO
NAZWISKO i imię autora programu: Tytuł programu [rodzaj programu], miejsce nadania, nazwa programu, [wyemitowano… data emisji]

PRZYKŁADY:
HARTMAN Jan: Co Ty wiesz o filozofii? – Odpowiedzialność [program telewizyjny], Warszawa, TVP KULTURA, [wyemitowano 28 listopada 2012]
KARNA Anna i ORŁOŚ Maciej: Nie ma jak Polska – Zachodniopomorskie [program telewizyjny], Warszawa, TVP 1, [ wyemitowano 26 listopada 2012]
ZIN Wiktor: Piórkiem i węglem [ program edukacyjny], Warszawa, TVP KULTURA, [wyemitowano 26 listopada 2012]

 Opis bibliograficzny SŁUCHOWISKA RADIOWEGO
NAZWISKO i imię autora programu: Tytuł programu [rodzaj programu], miejsce nadania, nazwa programu, [wyemitowano… data emisji]

PRZYKŁADY:
JANKOWSKA Katarzyna: Naukowy wieczór z Jedynką. Cyfryzacja współczesnej polskiej szkoły, [audycja radiowa z udziałem zaproszonych gości], Warszawa, Polskie Radio Program 1, [wyemitowano 27 listopada 2012]
OLSZAŃSKI Michał: Za, a nawet przeciw: GMO [ audycja publicystyczna z udziałem słuchaczy], Warszawa, Polskie Radio Program 3, [ wyemitowano 26 listopada 2012]

 

  Opis bibliograficzny REKLAMY
Tytuł reklamy [rodzaj reklamy], miejsce nadania, nazwa programu, [wyemitowano… data emisji]

PRZYKŁADY:
Gazeta Wyborcza [reklama telewizyjna], Warszawa, TVP 2, [wyemitowano 27 listopada 2012]
Szlachetna paczka [ reklama radiowa], Warszawa, Polskie Radio Program 3, [wyemitowano 27 listopada 2012]

Przygotowując bibliografię do swojej prezentacji możesz przejrzeć elektroniczny katalog zbiorów i kartotekę zagadnieniową.

 

Zapraszam do biblioteki – Maria Zadworna

    

Możesz również polubić…

Skip to content
%d bloggers like this: