Regulamin Studniówki

Regulamin studniówek


 1. Studniówkę dla uczniów klas maturalnych organizują rodzice.
  Rodzice jako organizatorzy balu studniówkowego działają w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 2. Przygotowanie udziału w tym balu wszystkich uczniów powinno być szczególnie starannie przemyślane i omówione z całą społecznością szkolną – uczniami, dyrekcją, radą pedagogiczną i rodzicami – zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), która przewiduje współdziałanie dyrektora szkoły z radą szkoły, radą rodziców, samorządem szkolnym. Organy te najczęściej w sposób znaczący wspomagają szkołę w organizacji tego typu imprez.
 3. Dyrektor szkoły podejmuje ostateczne decyzje związane z wyborem lokalu i zapewnieniem warunków gwarantujących bezpieczeństwo uczestnikom studniówki – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.z 2003 r. Nr 6, poz. 69), w którym w § 2 zobowiązuje się dyrektora do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole lub placówce, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.
 4. Organizatorzy studniówki odpowiadają za przygotowywanie sali balowej, wybór menu, zespołu muzycznego oraz zaproszeń dla uczniów, kadry pedagogicznej i gości oficjalnych.
  Listy osób zapraszanych wymagają konsultacji i zatwierdzenia przez dyrektora szkoły.
 5. W studniówce uczestniczą uczniowie klas maturalnych oraz zaproszone przez nich osoby towarzyszące.
 6. Uczestniczący w studniówce uczniowie klas maturalnych zobowiązani są, najpóźniej na trzy dni przed studniówką, do podania organizatorom studniówki danych osób towarzyszących. Dane, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, nie są nikomu udostępniane i służą tylko i wyłącznie celom organizacyjnym.
  Ponadto kompletne listy danych osobowych uczestników balu studniówkowego organizatorzy zobowiązani są zatwierdzić i złożyć u vicedyrektora d.s. organizacji i planowania.
 7. Podczas trwania studniówki obowiązuje wszystkich uczestników i organizatorów całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu – zgodnie z zgodnie z art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231).
 8. Uczestnicy studniówki, którzy naruszą zasady organizacji i przebiegu imprezy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej i karnej. Poniosą oni również ewentualne koszty interwencji służb porządkowych i medycznych.
 9. Za zapewnienie bezpieczeństwa i przestrzeganie zapisów niniejszego regulaminu odpowiedzialni są organizatorzy studniówki.

Możesz również polubić…

Skip to content
%d bloggers like this: