Procedury bezpieczeństwa zw. z COVID-19

 • Szkoła jest państwową instytucją chronioną szczególnym przepisami prawnym w dobie zagrożenia epidemiologicznego.
 • Przy wejściu do szkoły obowiązuje wszystkich weryfikacja temperatury ciała zgodnie z instrukcją przy mierniku pomiaru zdalnego (http://zsp-praszka.pl/dla-rodzicow/zasady-bezpieczenstwa-covid-19-pomiar-temperatury-ciala/).
 • Weryfikacja negatywna temperatury ciała oznacza kategoryczny zakaz wstępu do obiektów szkolnych pod groźbą surowych konsekwencji prawnych i karnych.
 • Na terenie szkoły obowiązuje wszystkich bezwzględny nakaz używania maseczek ochronnych. (na korytarzach i wszystkich pomieszczeniach.
 • Uczniowie zobowiązani są do używania maseczek zarówno na lekcjach jak i przerwach międzylekcyjnych
  Uczeń jest zobowiązany codziennie posiadać około 7 maseczek ochronnych i zmieniać je przed każdą kolejną lekcją.
  Uczeń jest zobowiązany przechowywać maseczki nieużywane oraz używane w oddzielnych hermetycznych opakowaniach.
  Uczeń jest zobowiązany każdorazowo dezynfekować dłonie przed wejściem do klasy i innych pomieszczeń szkolnych w zainstalowanych dezynfektorach
  Uczeń jest zobowiązany do częstego mycia rąk zgodnie z obowiązującymi zasadami w tym zakresie.
  Uczeń jest zobowiązany do zachowania na terenie szkoły wszelkich ogólnych zasad stosowanych w dobie pandemii zalecanych przez Główny Inspektorat Sanitarny(nie podawania rąk, unikania bezpośredniego kontaktu fizycznego, utrzymywania odległości od osób trzecich, higiena podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania ust i nosa dłońmi, higieniczne używanie telefonu)
 • Zdjęcie maseczki tylko w sytuacjach koniecznych uzgodnionych z nauczycielem.
 • W sytuacji pogorszenia się samopoczucia w trakcie przebywania w szkole zaleca się kolejną weryfikację temperatury miernikiem przy wejściu do szkoły.
 • Nauczyciele i pracownicy szkoły używają obowiązkowo przyłbic ochronnych, w które zostali wyposażeni. Używanie maseczki ochronnej jest decyzją indywidualną pracownika.
 • Obowiązkiem wychowawców jest stały kontakt telefoniczny z rodzicami ucznia monitorujący aktualną sytuację zdrowotną.
 • Obowiązkiem nauczycieli dyżurujących jest stały monitoring pomiaru temperatury oraz reagowanie w sytuacji naruszania zasad pomiaru.
 • Obowiązkiem nauczycieli wychowania fizycznego jest przed rozpoczęciem swoich zajęć z daną klasą każdorazowo przyprowadzenie grupy do pomiaru temperatury i nadzorowanie pomiarów
 • Obowiązkiem nauczycieli zajęć praktycznych jest przed rozpoczęciem swoich zajęć z daną klasą przyprowadzenie grupy do pomiaru temperatury i nadzorowanie pomiarów
 • Zadaniem wszystkich nauczycieli jest monitorowanie i reagowanie w przypadku naruszania zasad przebywania w przestrzeni publicznej określanych przez GID na terenie szkoły parkingu boisku i obiektach należących do ZSP.

Możesz również polubić…

Skip to content
%d bloggers like this: