Zasady rekrutacji 2013/14

§1 Zasady przyjęć kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Oleski określają:
1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232), zwane dalej „Rozporządzeniem”,
2) ZARZĄDZENIE NR 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych na rok szkolny 2013/2014, zwane dalej „Zarządzeniem”,
3) Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr w Praszce
§2 W roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce, prowadzony jest nabór do następujących typów szkół ponadgimnazjalnych:
– technikum 4 lata (4(technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik ekonomista, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik mechatronik, technik mechanik)
– szkoła zawodowa 3 lata (operator obrabiarek sterowanych numerycznie, elektromechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, grupa wielozawodowa)
§3
1. Kandydat do klasy pierwszej ma prawo wyboru dowolnej ilości oddziałów z maksymalnie trzech typów szkół ponadgimnazjalnych.
2. Kandydat składa dokumenty w szkole pierwszego wyboru.
3. Dane kandydata przetwarza w systemie szkoła pierwszego wyboru.
4. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów.
5. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły może uzyskać maksymalnie 200 pkt. w tym:
– 100 pkt. za wynik egzaminu w ostatniej klasie gimnazjum,
– 75 pkt. za oceny z języka polskiego i wybrane zajęcia edukacyjne, które określone są poniżej w §4.
– 25 pkt. za inne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum,
6. W przypadku uzyskania równych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo przyjęcia mają sieroty, kandydaci przebywający w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz umieszczeni w rodzinach zastępczych, kandydaci z problemami zdrowotnymi, którzy mają opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej w sprawie możliwości wyboru kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydatów, oraz kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki.
§4
1. Rekrutacja uczniów do wszystkich typów szkół w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce odbywa się na podstawie:
a) liczby punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
– maksymalna ocena z języka obcego
– maksymalna ocena z grupy przedmiotów: fizyka, chemia, informatyka
– maksymalna ocena z grupy przedmiotów: biologia, geografia, wos
b) liczby punktów uzyskanych za osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum
c) liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, o którym mowa w odrębnych przepisach.
d) ZSP Nr 1 w Praszce nie przeprowadza sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.
2. W trakcie rekrutacji kandydatów przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i 3 wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
Język polski:
Celujący – 21 pkt.
Bardzo dobry – 18 pkt.
Dobry – 14 pkt.
Dostateczny – 10 pkt.
Dopuszczający – 4 pkt.
Każdy z trzech wybranych przedmiotów:
Celujący – 18 pkt.
Bardzo dobry – 16 pkt.
Dobry – 12 pkt.
Dostateczny – 8 pkt.
Dopuszczający – 2 pkt.
Za inne osiągnięcia umieszczone na świadectwie gimnazjalnym kandydat może uzyskać maksymalnie 25 pkt podzielonych według następujących zasad:
1) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 6 pkt.
2) udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty wymienionych w załączniku do zarządzenia:
a) na szczeblu wojewódzkim – 3 pkt.,
b) na szczeblu ponad wojewódzkim – 5 pkt.
3) laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły.
4) osiągnięcia sportowe lub artystyczne:
a) na szczeblu powiatowym (miejsca od I do III) – 1 pkt.,
b) na szczeblu wojewódzkim (miejsca od I do III) – 2 pkt.,
c) na szczeblu ponad wojewódzkim (miejsca od I do VI) – 3 pkt.
5) dodatkowe osiągnięcia takie jak:
– wzorowa ocena zachowania – 1 pkt.,
– udział w zajęciach kulturalno – artystycznych – 1 pkt.,
– uznana praca w samorządzie szkolnym – 1 pkt.,
– stała udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi
itp. – 2 pkt.
§5
1. Przyjmuje się maksymalną liczbę punktów, za wyniki egzaminu w ostatniej klasie gimnazjum, ustaloną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
2. Maksymalna liczba punktów za egzamin może wynieść 100 tj. po 50 pkt maksymalnie za każdą z części tego egzaminu.
§6
We wszystkich szkołach średnich Powiatu Olesno wprowadza się minimalne progi punktowe niezbędnego do przyjęcia.
– liceum ogólnokształcące – minimalna liczba punków: 90
– technikum – minimalna liczba punktów: 80
– szkoła zawodowa – przyjęcie bez progów punktowych
§7
1. W celu usprawnienia i skoordynowania rekrutacji w szkołach prowadzonych przez Powiat Oleski stosowany jest elektroniczny system naboru na stronie internetowej https://opolskie.edu.com.pl.
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce udziela indywidualnej pomocy każdemu kandydatowi w zakresie rejestracji w systemie, logowania do systemu oraz w zakresie wszelkich kłopotów technicznych w tym zakresie.
3. Szkoła, której oddział znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata, nazywana jest szkołą pierwszego wyboru.
4. Kandydat rejestruje się w systemie, wybiera szkoły/oddziały, tworząc tym samym listę preferencji, drukuje podanie oraz kartę na której odnotowywane są potwierdzenia wpływu dokumentów do szkoły pierwszego wyboru.
5. Podanie jest składane w sekretariacie ZSP Nr 1 w PRASZCE w terminie od 20 maja do 07 czerwca 2012 r w dniach pracy szkoły.
6. Kandydat ma prawo zmiany decyzji o wyborze szkoły w terminie od 21 do 25 czerwca 2013 r. Każda zmiana wymaga ponownego złożenia podania do szkoły pierwszego wyboru.
7. Kandydat wprowadza do systemu dane o ocenach końcowo rocznych, wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru.
8. Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru dokumenty potwierdzające osiągnięcia w terminie od 28 czerwca do 02 lipca 2013 r.
– kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył (najpóźniej w terminie 2 dni od daty otrzymania), a ponadto:
– kandydaci – laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych dołączają zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe, Fakt dostarczenia ww. dokumentów potwierdzany jest na karcie kandydata pieczęcią szkoły i podpisem członka komisji rekrutacyjnej.
9. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych szkół dnia 03 lipca 2013 r. do godz. 10:00 na tablicy ogłoszeń.
10. Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki przez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu w terminie od 03 lipca 2013 r. od godz. 10:00 do 05 lipca 2013 r. do godz. 15:00.
11. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych szkół oraz lista wolnych miejsc dnia 08 lipca 2013 do godz. 12:00 na tablicy ogłoszeń.
12. Kandydaci nie zakwalifikowani do żadnej szkoły mogą zostać przyjęci na wolne miejsca w czasie rekrutacji uzupełniającej oraz rekrutacji dodatkowej.
13. Nabór przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna.
14. Ogłoszenie list uczniów przyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej dnia 11 lipca 2013 r.
15. Wszelkie wątpliwości dotyczące rekrutacji rozpatruje Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce.

SZKOLNA KOMISJA KWALIFIKACYJNO-REKRUTACYJNA

Możesz również polubić…

Skip to content
%d bloggers like this: