Projekt ” Szkolimy zawodowo w powiecie oleskim”

W naszej szkole realizowany jest projekt pod nazwą: „Szkolimy zawodowo w powiecie oleskim”

Opis projektu:

I Źródło finansowania

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020; Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego; Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego; Osi IX Wysoka jakość edukacji.

II Czas trwania projektu

Projekt będzie realizowany w czasie od września 2018 do sierpnia 2020 r.

III Grupa docelowa

Poszczególnymi formami wsparcia w naszej szkole zostanie objętych w sumie 65 uczniów / uczennic poszczególnych typów szkół: Technikum Ekonomiczne, Technikum Mechatroniczne, Technikum Mechaniczne, Technikum Grafiki Komputerowej, Technikum Urządzeń i Systemów energetyki Odnawialnej.

IV Formy wsparcia

W ramach realizowanego projektu zakłada się objęcie uczniów / uczennic następującymi formami wsparcia:

 1. Kursy zawodowe:
 • Technikum Grafiki Komputerowej –kurs dla 1 gr. 10os. 0h/os.- wykonywanie zawodu grafika/operatora DTP, czyli projektanta i wykonawcy szaty graficznej folderów reklamowych, bannerów, ulotek, książek i czasopism. Program kursu obejmuje naukę
  3 dominujących na świecie programów DTP, a wiec Adobe Photoshopa, Adobe Illustratora i QuarkXPressa lub Adobe InDesigna.
 • Technikum Mechatroniczne – ICL-podstawy automatyki przemysłowej dla 1gr. 10os.
  w ilości 24h/os – dobór, uruchamianie i obsługa przemienników i urządzeń do łagodnego rozruchu. Zapoznanie się ze strukturą i zadaniami systemów automatyki przemysłowej opartej na sterownikach programowalnych.
 • Technikum Mechaniczne – projektowanie CAD z inwestora bazowego dla 1gr. 15os.
  w 30h/os. – obróbka skrawaniem, programowania lub obsługi OSN, budowy maszyn lub automatyki.
 • Technikum Mechaniczne – projektowanie Edge Cam dla specjalistów dla 1gr. 10os. w ilości 60h/os. – obróbka skrawaniem, programowania lub obsługa OSN.
 • 5. TMCH i TEO – kursy SEP dla 22os. w III 2019 w ilości 40h/os. kurs dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w zakresie grup elektroenergetycznych.
 • 2.TM, TMCH, TEO, TCPG -wózka widłowego dla 2gr. 10os w V 2019 oraz X 2019 w ilości 68h/os. Efektem realizacji kursów będzie uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego po zdanym egzaminie przed komisją powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz nabycia uprawnień do obsługi

Na zakończenie poszczególnych kursów przeprowadzone zostaną egzaminy praktyczne, które określą nabyte kompetencje potwierdzone na certyfikatach

2. Staże zawodowe:

Staże dla 56 uczniów / uczennic w zawodach Technikum Mechatronicznego, Technikum Mechanicznego, Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych, Technikum Energetyki Odnawialnej oraz Technikum Ekonomicznego.;

 • – Realizowane będą u lokalnych pracodawców w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu.
 • – pojedynczy staż będzie trwał 150 godzin i w tym czasie stażysta będzie miał okazję sprawdzić się w realnym środowisku pracy, poznać prawa i obowiązki pracownicze.
 • – za odbyty staż zostanie wypłacone stypendium stażowe.
 • Zajęcia pozalekcyjne

Realizowane będą dla zawodów: Technikum Mechatroniczne; Technikum Mechanicznego, Technikum Energetyki Odnawialnej oraz Technikum Ekonomicznego.;

Uczniowie po zakończeniu zajęć otrzymają certyfikat określające tematykę zajęć oraz posiadane kompetencje. Zajęcia mają przygotować uczniów / uczennice przede wszystkim do egzaminu zawodowego, również jego części praktycznej

Integralną częścią wsparcia dla wszystkich kierunków biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych/pozaszkolnych będą wyjazdy:

 • jednodniowy wyjazd na targi Energetab do Bielsko – Białej dla 22 uczniów TM i TMCH opiekunów. Wyjazd ten pozwoli na zapoznanie się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami z zakresu wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i rozdziału energii elektrycznej i cieplnej oraz z zakresu elektrotechniki i elektroniki przemysłowej;
 • 3 dniowy wyjazd do warszawskich instytucji otoczenia społeczno – gospodarczego, np. NBP, GPW, GUS, Mennica Sejm, Belweder dla 14 uczniów Technikum Ekonomiczne. Zapoznanie się w tymi instytucjami pozwoli zrozumieć skomplikowane mechanizmy funkcjonowania rynku finansowego oraz procesów podejmowania decyzji na najwyższym szczeblu, również w zakresie ekonomiki kraju.

4. Doposażenie pracowni zawodowych w następujący sprzęt:

 • zestawy komputerowe z oprogramowaniem – 19 szt.
 • Laptop z oprogramowaniem 6 szt.

Regulamin wsparcia i inne dokumenty (PDF do pobrania)

Szkolny Opiekun Projektu: Izabela Kasprzak

Możesz również polubić…

Skip to content
%d bloggers like this: