Regulamin wycieczek szkolnych

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
W PRASZCE

 

Podstawa prawna
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516 z późn. zmian).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 późn. zmian).
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (z późniejszymi zmianami) (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578 późn. zmian).
4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (z późniejszymi zmianami).
5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (z późniejszymi zmianami)
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358 późn. zmian).
7. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (z późniejszymi zmianami) (Dz. U. Nr 25, poz.113 z późn. zm.)
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (z późniejszymi zmianami)
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 18, poz. 102 późn. zmian).
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania alpinizmu (Dz. U. Nr 145, poz. 1624 późn. zmian).
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. Nr 101, poz. 1095 późn. zmian).

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 72, poz. 752 późn. zmian).
13.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.)

Rozdział I
Postanowienia wstępne
1. Organizowane przez szkołę wycieczki i imprezy krajoznawczo – turystyczne powinny
mieć na celu w szczególności :
a. poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i
historii,
b. poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i
kulturowego,
c. wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
d. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
e. podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej,
f. upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
g. przeciwdziałanie patologii społecznej.
2. Wycieczki i imprezy mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych
lub pozaszkolnych.
3. Wycieczki i imprezy mogą przyjąć następujące formy:
a. wycieczki przedmiotowe – inicjowane i organizowane przez nauczycieli
poszczególnych przedmiotów, i ujęte w programie nauczania, w ramach zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych,
b. wycieczki turystyczno-krajoznawcze – odbywające się w terenie powszechnie
uczęszczanym, nie wymagające od uczestników szczególnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego,
c. imprezy krajoznawczo – turystyczne, takie jak biwaki, rajdy, turnieje itp.,
d. imprezy wyjazdowe
e. wycieczki lub imprezy integracyjne – przeznaczone wyłącznie dla uczniów klas w celu integracji grupy klasowej
4. Organizacja wycieczek szkolnych i imprez wynika z rocznego planu pracy szkoły oraz,
w przypadku wycieczek przedmiotowych, z nauczycielskich planów dydaktycznych.
5. Wycieczki i imprezy powinny być dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów,
wieku, stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
6. W wycieczkach przedmiotowych uczestniczą wszyscy uczniowie danej klasy. Inne formy
odbywają się przy udziale co najmniej 75% uczniów danej klasy.
7. Dopuszcza się udział w wycieczce uczniów z innych klas.
8. W wycieczkach nie mogą brać udziału uczniowie:
a. w stosunku, do których są przeciwwskazania lekarskie
b. zostali zawieszeni w prawach ucznia
9. Szkoła może organizować wyjazdy zagraniczne. Organizację wycieczek zagranicznych
regulują odrębne przepisy.

Rozdział II

Organizacja wycieczek

1. Dyrektor szkoły wyznacza spośród osób organizujących wycieczkę kierownika wycieczki lub imprezy
2. Osobą odpowiedzialną za organizację oraz za prawidłowy i bezpieczny przebieg wycieczki jest kierownik wycieczki.
3. Kierownikiem może być:
– pracownik pedagogiczny szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych
form krajoznawstwa i turystyki
lub
– inna pełnoletnia osoba, która:
a. ukończyła kurs wycieczek
b. jest instruktorem harcerskim
c. posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora
turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek
4. Opiekunem wycieczki /imprezy może być pracownik pedagogiczny szkoły lub, za zgodą dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.
5. Kierownik wycieczki najpóźniej na 4 dni przed planowaną wycieczką informuje dyrektora lub upoważnionego wicedyrektora o jej założeniach organizacyjnych.
6. Kierownik wycieczki najpóźniej na 2 dni przed jej rozpoczęciem przedstawia wicedyrektorowi kompletną dokumentację wycieczki do zatwierdzenia.
7. Dokumentacja wycieczki zawiera:
a. kartę wycieczki z jej harmonogramem,
b. listę uczestników,
c. pisemne zgody rodziców,
d. wstępny kosztorys
e. rozliczenie wycieczki (należy przedłożyć w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu wycieczki) – w razie potrzeby,
8. Punkty 5, 6, 7 c-e nie dotyczą wycieczek przedmiotowych. Nauczyciel organizujący wycieczkę przedmiotową odbywającą się w ramach zajęć lekcyjnych wypełnia jedynie kartę wycieczki z listą uczestników w dniu wyjścia.
9. Zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy wyraża upoważniony wicedyrektor poprzez podpisanie karty wycieczki i listy uczestników. Podpisane dokumenty są przekazywane kierownikowi wycieczki. Oryginały całej dokumentacji pozostają u wicedyrektora szkoły, kierownik wycieczki otrzymuje kopie tych dokumentów.
10. Przeprowadzenie wycieczki bez zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
11. Udział ucznia w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
12. Zgodę na wycieczki i imprezy zagraniczne wydaje dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
Zawiadomienie zawiera w szczególności;
– nazwę kraju,
– czas pobytu,
– program pobytu,
– imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów,
– listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku oraz PESEL,
– obowiązkowe ubezpieczenie zagraniczne.

Rozdział III

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas wycieczek

1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie grup. Opieka ta ma charakter ciągły.
2. Opiekunami powinni być nauczyciele i rodzice uczniów. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na wykonywanie obowiązków opiekuna przez inne osoby.
3. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa konieczne jest przydzielenie opiekunów spośród nauczycieli oraz rodziców według następujących zasad:
– jeden opiekun na 9 uczestników przy przejazdach kolejowych
– jeden opiekun na 10 osób w innego rodzaju wycieczkach
– jeden opiekun na 30 osób podczas wycieczek przedmiotowych w miejscu, które jest
siedzibą szkoły
– jeden opiekun na 15 uczniów przy wyjściu lub przy wyjeździe autobusem poza miej-
scowość, która jest siedzibą szkoły
– jeden opiekun na 10 osób na wycieczki górskie
– jeden opiekun na 5 uczestników na wycieczkach wysokogórskich
– jeden opiekun na 7 osób na wycieczkach rowerowych
4. Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody, oraz leżących powyżej 1000m.n.p.m. mogą prowadzić wyłącznie przewodnicy turystyczni.
5. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych (szczególnie przy planowaniu wycieczek pieszych górskich), należy wycieczkę odwołać.
6. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz przybycia do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać stan liczbowy uczniów.
7. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.
8. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
9. Do przewozu młodzieży należy wykorzystywać tylko sprawne i dopuszczone do przewozu osób pojazdy.
10. Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
11. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
12. Wycieczki powinny rozpoczynać i kończyć się w wyznaczonym w harmonogramie
wycieczki miejscu.
13. W trakcie przejazdów kolejowych grupa wycieczkowa powinna zająć miejsca w jednym
wagonie kolejowym. Niedopuszczalne jest wcześniejsze wskakiwanie uczestników
wycieczki do jadącego pociągu w celu zajęcia miejsc siedzących.
14. Wcześniejszy powrót ucznia z wycieczki jest możliwy tylko w towarzystwie opiekuna
lub rodzica ucznia.
15. Kierownik wycieczki może zezwolić na późniejsze dołączenie lub wcześniejsze
odłączenie uczestnika do wycieczki jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica.
16. W przypadku niesubordynacji uczestników wycieczki kierownik może ją przerwać bez
względu na poniesione przez młodzież koszty.

Rozdział IV

Obowiązki kierownika wycieczki.

1. Opracowanie programu i harmonogramu wycieczki.
2. Terminowe przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia dokumentacji wycieczki oraz jej terminowe rozliczenie.
3. Zapoznanie z regulaminem wycieczki oraz z zasadami bezpieczeństwa wszystkich jej uczestników i pisemne potwierdzenie
4. Zapewnienie warunków do realizacji programu wycieczki oraz sprawowania nadzoru
w tym zakresie.
5. Określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu oraz zapewnienie opieki
i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.
6. Nadzorowanie zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy.
7. Organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki.
8. Dokonywanie podziału zadań wśród uczestników.
9. Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.
10. Dokonywanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu.
11. Dowody finansowe będące podstawą rozliczenia wycieczki (rachunki, paragony, oświadczenia itp.) są przechowywane przez kierownika wycieczki do końca roku szkolnego.

Rozdział V
Obowiązki opiekuna.

1. Sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami.
2. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.
3. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
4. Nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom.
5. Wykonywanie zadań zleconych przez kierownika.

Rozdział VI

Ramowy regulamin wycieczki i obowiązki jej uczestników

1. Uczniowie wykonują polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika.
2. Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodzica na udział w wycieczce.
3. Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki.
4. W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa.
5. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.
6. W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 5. zawiadamia się jego rodziców/prawnych opiekunów, którzy zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki.
7. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy.
8. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność.
9. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika, wycieczki.
10. Z urządzeń technicznych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
11. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.
12. W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki.
13. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki lub opiekuna.
14. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły.
15. Zabrania się opuszczać miejsce zakwaterowania bez zezwolenia.
16. Zabrania się zażywać leków bez wiedzy opiekunów, lekarzy.
17. Uczestnicy zobowiązani są zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury.

Rozdział VII
Finansowanie wycieczek
1. Plan finansowy/ kosztorys wycieczki musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.
2. Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków Rady Rodziców lub innych źródeł (ze środków pozyskanych od organizacji i stowarzyszeń wspierających oświatę oraz od sponsorów).
3. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów, chyba, że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł.
4. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.
5. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w imprezie.
6. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią związanych.
7. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.
8. Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci listy wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze – w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów, jednak wydatki tego typu nie mogą przekroczyć 20 % kosztów wycieczki.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazana przez dyrektora. Listę tych uczniów kierownik wycieczki dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.
2. Wszyscy opiekunowie oraz uczestnicy wycieczki zobowiązani są zapoznać się
z regulaminem i harmonogramem wycieczki.
3. Ramowy regulamin wycieczki podpisują wszyscy uczniowie wycieczki i zobowiązują się do jego przestrzegania.
4. Na klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, organizowane w ramach lekcji w celu realizacji programu nauczania nauczyciel organizujący takie wyjście, musi uzyskać zgodę dyrektora lub wicedyrektora. Wyjście należy udokumentować wypełniając kartę wycieczki oraz odnotować w dzienniku lekcyjnym.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają inne przepisy stanowiące prawo.

Możesz również polubić…

Skip to content
%d bloggers like this: