Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2022-2023

pile of books
Photo by Pixabay on Pexels.com

Uprzejmie informujemy że w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, w roku szkolnym 2022/2023 będzie możliwość udzielenia pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U z 2020 r., poz.1227)  pomoc przysługuje  uczniom:

1)       słabowidzącym,

2)       niesłyszącym,

3)       słabosłyszącym,

4)       z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)       z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)       z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)       z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)       z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy– Prawo oświatowe albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe. .  

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2022/2023 do:

  • branżowej szkoły I stopnia,
  • branżowej szkoły II stopnia,
  • czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
  • klas I -IV pięcioletniego technikum,
  • klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,
  • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2022/2023 do:

  • branżowej szkoły I stopnia,
  • branżowej szkoły II stopnia,
  • klas I – IV pięcioletniego technikum,
  • klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

Przyjmowanie wniosków  uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach ww programu planowane jest przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Praszce do 15 sierpnia 2022r.

Możesz również polubić…

Skip to content
%d bloggers like this: