Walki o Pragê. ¯o³nierze – koœciuszkowcy podczas walki o zajezdnie tramwajow¹ na Pradze. 1944 r.